Creatieve verlichting die emotie oproept

Ontwerp en realisatie van projecten waarbij een (lichtdoorlatend) oppervlak wordt geaccentueerd.

Privacy

Cintera light & Surface verzamelt geen persoonsgegevens op eigen initiatief en/of zonder medeweten van de betrokkene. Ook maakt deze website geen gebruik van cookies die inbreuk op de privacy maken (zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen/).

Van de door een betrokkene beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden uitsluitend de NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen opgeslagen in een digitaal correspondentie bestand. De opgeslagen persoonsgegevens worden beheerd door Cintera light & Surface, zijn niet legaal toegankelijk voor derden en worden uitsluitend gebruikt voor project gerelateerde toepassing en facturering. Opgeslagen persoonsgegevens worden bewaard zolang dat voor een projectgebonden of klantrelatie nodig is. Elke betrokkene heeft met betrekking tot het gebruik en/of opslaan van zijn of haar persoonsgegevens het recht op:

  • Inzage, rectificatie, beperking van het gebruik ervan of wissen.
  • Het bezwaar maken tegen gebruik en/of opslaan.
  • Het intrekken van eerder gegeven toestemming voor gebruik en/of opslaan.
  • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens nadat in onderling overleg geen oplossing is bereikt.

Cintera light & Surface neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op (info@cintera.nl).

Disclaimer

Cintera light & Surface besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Deze website heeft een informatief karakter. Informatie op deze website is vrijblijvend, wordt periodiek en zonder aankondiging gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Cintera light & Surface geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolledigheid of fout in de informatie op deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cintera light & surface is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cintera light & surface.

© 2021 Cintera light & surface