Creatieve verlichting die emotie oproept

Ontwerp en realisatie van projecten waarbij een (lichtdoorlatend) oppervlak wordt geaccentueerd.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Cintera light & surface met KVK nummer 78321980, gevestigd op de Nicolaas Beetsstraat 57, 6416VS te Heerlen, hierna te noemen “opdrachtnemer”.

 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “opdrachtgever”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie.

 5. De door de opdrachtnemer te vervaardigen ontwerpen en tekeningen zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”.

 6. Het door opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bindend.

 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden pas na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, monsters, modellen, opgaven van afmetingen en materialen alsmede andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, monsters e.d. blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 4. De opdrachtnemer aanvaardt bij het uitbrengen van de offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de bij deze bescheiden opgegeven specificaties van afmetingen, materialen e.d..

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat:

  a) de opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) en toegang dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

  b) de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

  c) de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;

  d) de opdrachtnemer kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever;

  e) Opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

  f) Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin van het woord.

  g) Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

  h) Indien opdrachtgever niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 2. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.

 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op opdrachtgever op het moment van levering.

 4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan opdrachtgever te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. De opdrachtnemer stelt opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop opdrachtgever de opdrachtnemer in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

 5. Indien opdrachtgever ook na verloop van de door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 6. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 7. De opdrachtnemer is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering werkzaamheden

 1. De opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

 2. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

 4. Alle onkosten welke door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van opdrachtgever, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen vereisen en in redelijkheid door de opdrachtnemer zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere) schade, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Honorarium, kosten en declaratie

 1. Het bedrag dat aan honorarium bij opdrachtgever in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het benodigde materiaal, uren en overige additionele kosten.

 2. De opdrachtnemer is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer en in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever te worden bevestigd. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de opdrachtnemer gehouden opdrachtgever mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.

 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van opdrachtgever is gesteld, opdrachtgever het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door opdrachtgever is getekend.

 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien opdrachtgever het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de opdrachtnemer.

 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de opdrachtnemer verrichte en met opdrachtgever overeengekomen werk.

 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 6. De opdrachtnemer is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.

 7. De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht, dan wel dient de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtnemer.

 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de zaken aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 12 van artikel 12 in aanmerking genomen.

 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt zijn, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 6. De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer de reclame gegrond verklaart.

 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtnemer, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de opdrachtnemer gesloten verzekering.

 4. De opdrachtnemer neemt bij de bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die materialen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald (merk) materiaal is voorgeschreven.

 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de opdrachtnemer zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

 6. Stelt opdrachtgever materialen, onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q. montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen en/of zaken zelf.

 7. De opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

 8. De opdrachtnemer licht opdrachtgever nader in over garanties ten aanzien van de specifieke eigenschappen van de geleverde zaken.

 9. Indien de opdrachtnemer in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de opdrachtnemer zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De opdrachtnemer is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

 10. a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 11. b) In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de overeenkomst met de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

 12. Zo door de opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

 13. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de opdrachtnemer de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

 14. Opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

 15. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden door opdrachtgever;

 16. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven;

 17. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens opdrachtgever aan de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – bij de montage van geleverde zaken;

 18. voormelde schade is ontstaan door gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (reparatie)werkzaamheden verricht;

 19. voormelde schade is ontstaan doordat opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van opdrachtgever reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen in en/of aan het werk c.q. de geleverde zaken heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 3. Indien opdrachtgever niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden – waaronder de montage c.q. installatie van reeds geleverde, maar nog niet betaalde materialen en zaken – op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.

 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde komt aan opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4. Ingeval door opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

 5. Door het verstrekken van gegevens aan de opdrachtnemer verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

 3. Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 4. Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 16: Pand/ warrantage

Tot op het tijdstip waarop opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, is opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De opdrachtnemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid etc.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krachtens de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de opdrachtnemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.

 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 19: Ontbinding, annulering/ opzegging

 1. a) Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

 2. b) Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

 3. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

 4. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

 5. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de opdrachtnemer een door de opdrachtnemer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de opdrachtnemer te vergoeden. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.

 7. Door opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de opdrachtnemer, door dat recht worden beheerst.

 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 4. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de opdrachtnemer aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar opdrachtgever gevestigd is.

© 2021 Cintera light & surface